OGLAS RADI DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NA GRADSKOM BAZENU

OGLAS

Opštinska Komisija za izdavanje u zakup nepokretnosti na gradskom bazenu u Brusu objavila je danas oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus putem javnog nadmetanja. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno do 07.06.2024. godine do 14.30 časova. Kompletan oglas pročitajte u daljem tekstu:

I PREDMET DAVANjA U ZAKUP

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Brus, i to:
poslovni prostor u okviru gradskog bazena u Brusu u ukupnoj površini od 240 m2, s tim da je površina za šank 10 m2, a ostala površina od 230 m2 se nalazi iznad mašinskog postrojenja i prostor između šanka i mašinskog postrojenja po početnoj ceni od 500,00 dinara po m2 mesečno, dok traje letnja kupališna sezona. Navedeni prostor se izdaje u zakup za letnju kupališnu sezonu 2024. godine. Namena prostora je postavljanje kioska za prodaju bezalkoholnih pića, toplih bezalkoholnih napitaka, piva, konditorskih proizvoda u originalnoj fabričkoj ambalaži i dr. namirnica, kao i postavljanje stolova i stolica za sedenje.
Nepokretnosti opisane u prethodnoj tački se mogu razledati svakog radnog dana uz obavezno prethodno najavljivanje obilaska lokacije na tel.063/88-38-687.

II USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Predmetni prostor daje se u zakup za letnju kupališnu sezonu tokom 2024. godine u viđenom stanju. Zakupac će snositi troškove režije (potrošnje električne energije, vode, smeća i ostalo) u iznosu od 30.000,00 dinara na mesečnom nivou. Izabranom ponuđaču će biti omogućeno da odmah nakon potpisivanja ugovora pristupi uređenju i pripremi prostora za poslovanje. Reklamni materijali, natpisi, obaveštenja i drugo, moraju biti primerenog sadržaja za sve uzraste i ni na koji način ne smeju da ističu rasnu, nacionalnu, starosnu, polnu ili bilo koji drugi vid diskriminacije. Svi električni uređaji moraju da budu ispravni, a sav inventar u smislu prodajnih pultova, suncobrana, ležaljki i dr. mora biti bezbedan za upotrebu. Zakupac je dužan da vodi računa o higijeni zakupljenog prostora. Svi zaposleni kod zakupca, moraju da budu primereno obučeni i uniformisani i sa vidno istaknutim oznakama firme zakupca.
Predmetni prostor će biti dat u zakup po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuđaču, koji će biti izabran na osnovu visine ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove oglasa.
Zakupnina se plaća mesečno u svemu prema računu koji ispostavlja zakupodavac.
Radno vreme bazena u kupališnoj sezoni je od 10:00 do 19:00 časova.
Za dozvolu za produžetak radnog vremena bazena zakupac je dužan da se obrati pismenim zahtevom UFK „ Sportski centar“ Brus.
Uslovi za produžetak rada van radnog vremena: Zakupac je dužan da adekvatno obezbedi prostor koji će da se koristi u vreme produženog radnog vremena angažovanjem licenciranih lica koja će da obezbeđuju pomenuti prostor, kao i dovoljan broj licenciranih spasilaca. Prostor koji se koristi van radnog vremena bazena mora biti vraćen u prvobitno stanje, kako bi radnici bazena mogli nesmetano da obavljaju svoj deo posla. Odgovorno lice koje imenuje zakupac će preuzeti od radnika UFK „ Sportski centar“ Brus ključeve svaki put kada za to imaju potrebe i biti odgovoran za sva dešavanja na bazenu.

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 10% od početne licitacione cene odnosno 12.000,00 dinara, i koja lica ispunjavaju uslove iz oglasa.
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun budžeta Opštine Brus: 840-1090804-11 sa pozivom na broj: za preduzetnike JMBG, za pravna lica PIB.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno do 07.06.2024. godine do 14.30 časova.

2. Uredna i potpuna prijava treba obavezno da sadrži:
– za preduzetnike: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;
– za pravna lica: naziv i sedište;
– overenu kopiju rešenja o upisu radnje, odnosno pravnog lica u registar nadležnog organa;
– overenu kopiju rešenja o dodeljenom PIBU-u;
– overenu kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a;
– dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje istog;
– dokaz da je podnosilac prijave, odnosno ponude izmirio zakupninu, ukoliko je bio zakupac poslovnog prostora;
– punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude.
Pravo na učešće u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora ima privredni subjekat, pod uslovom:
1) da je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup;
2) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen.
Pravo na učešće u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora nemaju članovi Komisije, bivši zakupci koji nisu izmirili svoje obaveze, odnosno dugovanja prema opštini Brus po osnovu neplaćenih zakupnina i drugih troškova vezanih za zakup poslovnog prostora. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude se odbacuju.

3. DOSTAVLjANjE PRIJAVA:

Zainteresovani ponuđači svoje prijave dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARATI – Oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u okviru Gradskog bazena u Brusu – PRIJAVA ZA ZAKUP-, na adresu: Opština Brus-Ustanova za fizičku kulturu „Sportski centar Brus“, ul. Kralja Petra Prvog br.120 najkasnije do dana 07.06.2024. godine do 14.30 časova.
Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv, adresu i telefon ponuđača.
Neblagovremene, nezatvorene i nepotpune prijave biće odbačene i neće biti
razmatrane.
Nije dozvoljeno udruživanje ponuđača i podnošenje zajedničkih prijava.
Nisu dozvoljene prijave sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

IV. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Javna licitacija održaće se po isteku roka od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno dana 10.06.2024. godine sa početkom u 15.00 časova, u Maloj sali Opštinske uprave opštine Brus (potkrovlje) , ul. Kralja Petra Prvog br.120 .
Početna licitaciona cena iznosi 120.000,00 dinara (stodvadesethiljadadinara) neto. Najmanji iznos za podizanje cene (licitacioni korak) iznosi 5 % od početne licitacione cene odnosno 6.000,00 dinara.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine, kao i da ispunjava ostale uslove iz oglasa.
Ponuđač koji je učinio najpovoljniju ponudu obavezan je da na poziv predsednika Komisije odmah potpiše izjavu da je ponudio najveći iznos zakupnine, sa naznakom visine ponuđenog iznosa.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač odbije da potpiše izjavu, predsednik Komisije poziva prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača da potpiše izjavu.
Ukoliko ni sledeći najpovoljniji ponuđač ne potpiše izjavu, predsednik Komisije javno objavljuje da postupak javnog nadmetanja nije uspeo, sačinjava izveštaj o tome i dostavlja ga Opštinskom veću opštine Brus.
Ponuđačima koji odbiju da potpišu izjavu, položeni depozit se ne vraća.
Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, odnosno neposredne pogodbe, Komisija je obavezna da odmah donose odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno odluku o određivanju zakupca za poslovni prostor i istu uruči učesnicima postupka.
Učesnici postupka iz stava 1. ovog člana mogu na odluku Komisije da podnesu prigovor Opštinskom veću opštine Brus, u roku od tri dana od dana okončanja postupka.

KOMISIJA ZA IZDAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NA GRADSKOM BAZENU U BRUSU
U Brusu,
Dana 30.05.2024. godine
PREDSEDNIK KOMISIJE
Andrija Nestorović, dipl. pravnik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *